Termenii și Condițiile de utilizare a Novaconta.ro

- ACORD DE UTILIZARE -

1.Părțile Contractante

1.1. 90ANGLE SOFTWARE., cu sediul social în Bistrița, str.Libertatii nr 43, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J6/1266/2021 CUI 44992288, operatorul platformei www.novaconta.ro în calitate de PRESTATOR

Și

1.2. Utilizatorul platformei www.novaconta.ro și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, în calitate de CLIENT

 au stabilit de comun acord următoarele:

Prezentul ACORD DE UTILIZARE, denumit în continuare ACORD, are valoarea unui contract încheiat între părți. Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii și condițiile" reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.


Definiții utilizate în prezentul acord.

Prestator: societatea comercială 90ANGLE SOFTWARE

Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul www.Novaconta.ro sau se înregistrează ca utilizator.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.Novaconta.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi făcut o Comandă.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.Novaconta.ro fără nici o plată necesară.

Comanda: comanda de activarea a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.novaconta.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.


2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea serviciilor de către Prestator către Client;

2.2. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.novaconta.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”;

2.3. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe și dispozitive;

2.5. Prin încheierea contractului, Clientul înțelege și acceptă că alți utilizatori persoane fizice și juridice vor lua la cunoștință despre faptul că acesta utilizează platforma www.novaconta.ro;

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și completat de politica de confidențialitate ce poate fi consultată la adresa: https://www.Novaconta.ro/politica-de-confidentialitate

2.7. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment.


3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Contractul poate fi reziliat unilateral oricând pe perioada activă a contului.


5. Serviciile oferite de către www.novaconta.ro

5.1. Modificările aduse serviciilor oferite clientului vor fi aduse la cunoștința acestuia prin intermediul adresei de email puse la dispoziție în contul de utilizator și prin intermediul aplicației web.

5.2. Prestatorul nu se face vinovat și nu poate fi tras la răspundere dacă datele furnizate de către Client în momentul înregistrării și utilizării platformei www.novaconta.ro nu sunt conforme cu realitatea sau se întâmpină dificultăți în accesare.

5.3. Prestatorul nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât parțial, nu se face vinovat și nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele prejudicii create de lipsa de disponibilitate a serviciului.

5.4. Prestatorul se obligă să anunțe în prealabil Clientul cu privire la perioadele de mentenanță.

5.5. Prestatorul acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. Datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

5.6. Clientul poate configura acces și pentru alți utilizatori cu diferite grade de acces la contul lui. Clientul este responsabil de acțiunile acestora iar Prestatorul nu poate fi considerat vinovat sau tras la răspundere pentru nici una dintre acțiunile acestora.

5.7. Clientul poate folosi serviciul API pentru un număr echivalent cu numărul de documente pe care le poate genera. Din motive de securitate, accesul catre serviciul API este limitat tehnic la 3 apelari pe secunda. In cazul depasirii acestei limite, accesul catre acest serviciu va fi bloca temporar.


6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Clientul se obligă să:

-folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;

-respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem;

-își asume întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite;

-proceseze datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

- citească și să înțeleagă Termenii și Condițiile de utilizare ale platformei www.novaconta.ro;

6.1.3 Clientul are dreptul de a adăuga în platforma www.novaconta.ro mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.4. Clientul are dreptul de a rezilia unilater prezentul contract fără notificare prealabilă și fără a pretinde compensații de orice fel din partea Prestatorului.


6.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

6.2.1. Prestatorul se obligă să:

-ofere Clientului posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite;

-asigure backup al datelor;

-asigure conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

-ofere sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet.

6.2.2. Prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract dacă Clientul încalcă termenii și condițiile de utilizare, politica de confidențialitate, principiile de funcționare și scopul utilizării platformei www.novaconta.ro, fără a compensa Clientul în nici un fel și fără a-l notifica în prealabil.

6.2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.


7. Accesul la www.novaconta.ro

7.1. www.novaconta.ro este produsul creatorilor săi iar orice utilizare a elementelor nepublice ale www.novaconta.ro precum și a elementelor și/sau copierea și/sau imitarea funcționalităților reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale acestora.

7.2. Accesul neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.novaconta.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont Novaconta reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

7.3. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obliga sa facă acest lucru.


8. Înregistrare și parole

8.1. Înregistrarea unui cont se face prin intermediul paginii de înregistrare.

8.2. Parolele sunt criptate astfel că Prestatorul nu are acces la parolele utilizate de către Clienți și nu poartă responsabilitatea pierderii parolei și a accesului. Singura modalitate în care accesul poate fi restaurat de către client este de a parcurge modului de recuperare parola și de schimbare a parolei.

9. Răspunderea contractuală

9.1. Întreaga responsabilitate cu acuratețea datelor introduse în platformă, la modul și scopul utilizării serviciilor, revine Clientului.

9.2. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

9.3. Datorită modificărilor constante ale legislației și a limitărilor din punct de vedere tehnic, Prestatorul nu poate garanta, în ciuda eforturilor depuse, faptul că în fiecare moment informațiile și funcționalitățile corespund cu cadrul și cerințele legale. Clientul înțelege că are întâia responsabilitate de a cunoaște legislația națională și de a se conforma iar Prestatorul nu își asumă responsabilitate, în nici o situație, pentru nici o daună directă sau indirectă, pentru nici un prejudiciu cauzat sau pierdere de profit directă sau indirectă (enumerarea nu este exhaustivă) ca urmare a utilizării sau întreruperii utilizării ori a lipsei de conformitate a informațiilor și funcționalităților www.novaconta.ro

9.4. 


10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

-unilateral prin voința uneia dintre părți


11. Confidențialitate

11.1. www.novaconta.ro garantează confidențialitate informațiilor la care acces pe perioada de derulare a contractului.

Confidențialitatea informațiilor nu se aplică în următoarele situații:

-informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

-informaţia era accesibilă publicului;

-partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.


13. Legea guvernantă

13.1. Prezentul contract precum și drepturile și obligațiile care decurg din acesta se interpretează conform legii române.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Prestatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic termenii și condițiile.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.Novaconta.ro/termeni-si-conditii


Anexa 1 la Termenii și Condițiile de utilizare a Novaconta.ro

prelucrarea datelor personale de către www.novaconta.ro conform GDPR


Contract prelucrare date personale Operator (Client)– Împuternicit (www.novaconta.ro)

Prezentul documente este valabil începând cu data de 01.12.2020 și produce efecte pentru Client odată cu acceptarea lui.


Prezenta anexă prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de către client în calitate de operator către www.novaconta.ro în calitate de împuternicit, în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.


Art 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii www.novaconta.ro.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:

3.1 Pentru serviciile oferite de www.novaconta.ro – datele personale sunt cele care apar pe documente, cum ar fi: Nume, prenume emitent document și date de identificare ale acestuia, email, telefon iar în cazul în care se emite documentul către un client persoană fizică: nume, prenume, adresă completă, și în funcție de dorința Operatorului – cont bancar, CNP, adresă de email. De asemenea Operatorul poate adăuga și alte date personale suplimentare în mod direct în facturile emise, pe care Împuternicitul nu are cum să le prevadă.


Art.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

angajați ai Operatorului

Doar cei care emit facturi (Art. 3.1)

Doar cei care trimit facturi (Art. 3.2)

clienți ai Operatorului (doar pentru datele specifice menționate expres la Art. 3)

Art. 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract Operatorul dă următoarele instrucțiuni specifice Împuternicitului:

5.1. Sa colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevăzut la art.7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.

5.2. Să trimită mesaje prin email în numele Operatorului, pentru serviciul de transmitere documente prin email (dacă acest serviciu este folosit de către Operator);

5.3. Să colecteze și să prelucreze informații dacă documentele sale trimise si găzduite pe platforma Novaconta au fost deschise și/sau vizualizate de către Clienții Operatorului.


Art. 6. Durata prelucrării

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7 Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Operator în temeiul contractului principal și anume furnizarea serviciilor www.novaconta.ro, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Art. 8 Sub-împuterniciți

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciți, acesta trebuie să respecte următoarele principii:


8.1. În temeiul acestui articol Operatorul înțelege să autorizeze Împuternicitul să prelucreze datele sale prin următorii sub-împuterniciți pentru următoarele activități:

– DigitalOcean, LLC, - locatie Statele Unite ale Americii- pentru găzduire DigitalOcean, LLC, Inc este certificata în programul UE- SUA Privacy Shield.


8.2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare.


Art. 9. Drepturile și obligațiile Operatorului

Dreptul să primească informații de la Împuternicit sau sa verifice prin auditor mandatat dacă Împuternicitul are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 14 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;

Dreptul să primească asistență din partea Împuternicitului, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;

Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 8.2;

Să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;

Obligația de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;

Obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;

Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către Împuternicit;

Operatorul înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit conform obligațiilor GDPR și a art. 10 a acestui contract, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Operatorului să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.

În toate situațiile în care Operatorul este cel care trebuie să execute o obligație, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicitul nu poate fi ținut de inacțiunile Operatorului din sfera acelei obligații.

Art. 10. Drepturile și obligațiile Împuternicitului:

Obligația să informeze Operatorul în termen de maxim 10 zile, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Operatorului în conformitate cu art 32 din GDPR și cu art 11 din prezenta Anexă;

Obligația de a informa Operatorul fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit;

Obligația de a asista Operatorul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competentă pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui Operatorului în obligația sa de notificare;

Obligația de a acorda asistență Operatorului să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR;

Obligația de a asista Operatorul pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistența nu se aplică în situația în care Operatorul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);

Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;

Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;

Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;

Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești.

Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform art. 8 sau în situația în care a primit aprobare din partea Operatorului;

Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței Operatorului, de catre Operator, în situațiile prevăzute de GDPR conform art. 9, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit.

Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate ca urmare a acestui contract sau a întregii sale activități.

Împuternicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către Operator.

Art.11 Securitatea prelucrării

11.1 Împuternicitul trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura măsurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2 În acest context Împuternicitul a stabilit aplicarea internă a următoarele măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestată:

acces limitat la baza de date pentru un numar foarte restrans de angajati ai Imputernicitului

monitorizarea permanenta a accesului la baza de date

criptarea conexiunii folosite de Operator pentru accesarea serviciului folosind SSL

parolele clienților stocate criptat

copii de siguranță regulate

11.3 În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către Operatori pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect. Art.12 Limitarea răspunderii Operatorul este de acord să exonereze Împuternicitul de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricărei răspunderi a Împuternicitului;

respectarea instrucțiunilor Operatorului sau nerespectarea instrucțiunilor Operatorului justificată în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;

nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale Operatorului.

Art.13 Delimitarea răspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic

Art.14 Intrare în vigoare și modificări.

Această anexă intră în vigoare pe 01.12.2020 și este valabilă până la modificarea ei de către www.novaconta.ro și informarea clienților în acest sens. Utilizarea contului după informarea clienților înseamna acordul acestor cu privire la acest document.